Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Veškeré níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k nákupu v internetovém obchodě www.streetpunk.cz a v kamenném obchodě Bulldog Empire, který je dostupný na URL adrese http://www.streetpunk.cz. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

Provozovatelem internetového obchodu je:

Název společnosti: Bulldog Empire, s.r.o.

Adresa: Krymska 227/29, Praha 10 - Vrsovice

zaps.v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108508

E-mail: bulldog@streetpunk.cz

Telefon do obchodu: 775697782

IČ: 273 63 163

DIČ: CZ273 63 163

Bankovní spojení: 0025636339/0800 IBAN CZ44 0800 0000 0000 2563 6339 BIC GIBACZPX

Paypal: bulldog@streetpunk.cz

Provozovatel není plátcem DPH. 

Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem je závazek dodavatele dodat spotřebiteli objednané zboží a závazek spotřebitele objednané zboží převzít a zaplatit dodavateli dohodnutým způsobem dohodnutou cenu.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem) a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2014.

 

 

2. Objednávka zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.streetpunk.cz jsou závazné, kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Podmínkou uzavření elektronické objednávky je vyplnění veškerých potřebných údajů dle objednávkového formuláře. Tímto kupující souhlasí s obsahem objednávky a poskytnutím osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a realizaci kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva není Prodávajícím archivována a není po vyžádání Kupujícímu přístupná.

Místem dodání zboží je adresa, jež kupující uvedl v objednávce. Požadavek na změnu údajů v objednávce, které mají vliv na vlastní dodávku zboží, je nutné v co nejkratší době předat prodávajícímu. V tomto sdělení kupující uvede identifikační údaje původní objednávky (číslo objednávky, druh zboží) a požadovanou změnu.

Vlastnické právo k danému zboží nabývá kupující ve chvíli, kdy prodávající obdrží zaplacenou kupní cenu.

V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného a 10% z celkové ceny objednávky jako storno poplatek.

 

3. Dodací podmínky a metody

Veškeré zboží, u kterého je uvedena dostupnost "Skladem", expedujeme k zákazníkovi do 24 hodin (někdy i tentýž den). Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Kupující má možnost zvolit mezi třemi způsoby dodání zboží:

Balík GLS, kdy garantujeme doručení do 24 hodin za cenu 130,- Kč (na dobírku), příp. 70,- Kč (při elektronické platbě předem na účet Prodávajícího)

Osobní odběr na adrese: Bulldog Empire, Krymská 227/29, Praha 10 Vršovice, případně po domluvě na adrese jiné. Poštovné a balné v tomto případě není zákazníkovi účtováno.

Při objednávce nad 1500,- Kč zákazníkovi neúčtujeme poštovné a balné (platí pouze v rámci České republiky)

Zboží je možno nechat si zaslat i na Slovensko, přičemž cena poštovného a balného činí 10 Euro. Zasílání zboží na dobírku v tomto případě není možné, jediná forma platby za zboží je předem bankovním převodem na výše uvedené číslo účtu. Děkujeme za pochopení.

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

 

4. Platební podmínky a metody

Veškeré ceny jsou uvedeny v aktuální nabídce na www.streepunk.cz a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.  Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací podmínky a metody“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem provozovatele.

Kupující má možnost zvolit mezi čtyřmi způsoby platby za zboží:

hotově při osobním převzetí

formou dobírky (platba dopravci při odběru zboží)

elektronicky - převodem na bankovní účet

elektronicky - paypal

Platba objednaného zboží se realizuje způsobem, který si kupující vybral při potvrzení objednávky.

 

5. Výměna nebo vrácení zboží

V případě, že vámi objednané zboží nevyhovuje vašim představám, má Kupující právo ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu zboží vyměnit za jiné nebo vrátit.

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

Podmínky pro výměnu nebo vrácení zboží jsou následující:

Zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 14ti dnů od převzetí zásilky (e-mailem na adrese bulldog@streetpunk.cz nebo telefonicky na čísle 775/697782)

Zákazník musí odeslat vracené zboží doporučeně (ne dobírkou) na níže uvedenou adresu a to nejpozději do 14ti dnů od jeho obdržení. Adresa: Bulldog Empire s.r.o., Krymská 227/29, 101 00, Praha 10 Vršovice.

Zboží nesmí jevit jakékoliv známky opotřebení či znečistění a musí být zasíláno v originálním (původním) obalu, se všemi etiketami od výrobce

Jakmile nám bude zboží doručeno a veškeré výše zmiňované podmínky budou náležitě splněny, provedeme jeho výměnu nebo vrácení peněz.

Vrácení peněz zákazníkovi probíhá formou převodu na bankovní účet,a  to do 14 dnů od doručení zboží zpět prodejci v neporušeném stavu. Vracená částka je snížena o hodnotu poštovného. Náklady vynaložené Kupujícím v souvislosti s vrácením zboží Prodávajícímu nese Kupující sám.

V případě výměny si zákazník vybírá libovolné zboží z aktuální nabídky na www.streetpunk.cz a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo mu bude proplacen).

Poštovné od zákazníka k nám hradí vždy zákazník.

 

6. Záruka a reklamace zboží

Reklamace a záruka zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Záruční lhůta na zboží objednané a zakoupené prostřednictvím www.streetpunk.cz je zákonem stanovena na dobu 2 let od data dodání zakoupeného zboží. Při převzetí vadného zboží musí být vystaveno potvrzení o přijetí a do 3 dnů musí být zákazník informován o rozhodnutí o reklamaci, tj. zda byla reklamace uznána a jakým způsobem bude vada odstraněna. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

poškození zboží, které vzniklo během přepravy

poškození zboží, které vzniklo v důsledku jeho opotřebení

poškození zboží, které vzniklo v důsledku nesprávného použití

neschopnost zákazníka doložit původ zboží daňovým dokladem

Reklamace musí být vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se obě strany nedohodly jinak.

Reklamace mohou být vyřešeny následujícími způsoby:

výměnou výrobku za bezvadný

bezplatnou opravou

sleva z kupní ceny

výměnou za libovolný produkt a úhrada případného rozdílu v ceně (respektive jeho proplacení)

odstoupení od smlouvy a vrácení plné částky (kromě poštovného a balného)

 

Záruční podmínky:

Dle občanského zákoníku se na výrobek vztahuje 24 měsíční záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Vada, která se projeví do 6 měsíců ode dne převzetí, se považuje za vadu, která byla už v den převzetí, jestli to neodporuje povaze věci, nebo jestli se neprokáže opak.

Vadu, která se projeví v určené záruční době po 6 měsících ode dne převzetí, může spotřebitel reklamovat, ale rozhodnutí prodávajícího, či reklamaci uzná nebo zamítne, bude záviset na důkazech, kterými spotřebitel prokáže, že vada nevznikla jeho zaviněním, ani běžným opotřebováním.

Záruka se vztahuje jen na jakost, výrobní vadu a nekompletnost. Ne na vady způsobené použitím a ošetřováním.

Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Pokud se jedná o vady odstranitelné opravou, budou kupujícímu odstraněny bezplatně.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Na reklamaci bude přijata jen obuv řádně očištěná, hygienicky nezávadná, v originálním balení s dokladem o zakoupení.

 

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu www.streetpunk.cz dává kupující prodávajícímu plný souhlas ke shromažďování a archivování osobních dat o jeho nákupech v průběhu jeho nákupních aktivit.

Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou prostřednictvím internetového obchodu www.streetpunk.cz , jsou důvěrné a nebudou předána žádnému dalšímu subjektu. Tato osobní data slouží pouze k samotné komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím.

Provozovatel tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese provozovatele (bulldog@streetpunk.cz). V případě žádosti ze strany zákazníka jeho osobní údaje v databázi upravíme nebo z databáze odstraníme.

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva není Prodávajícím archivována a není po vyžádání Kupujícímu přístupná.